stat441w18

From statwiki
Revision as of 16:28, 19 March 2018 by C25yuan (talk | contribs) (Paper presentation)
Jump to: navigation, search


Your feedback on presentations

Paper presentation

Date Name Paper number Title Link to the paper Link to the summary
Feb 15 (example) Ri Wang Sequence to sequence learning with neural networks. Paper Summary
Mar 8 1
Mar 8 2
Mar 13 Faith Lee, Shiwei Gong, Jacob Lisulov 3 Random Features for Large Scale Kernel Machines [1] [2]
Mar 13 Zekai S., Yitian W., Hamza M., Cameron M., Benjamin S., Xiowen S., Pavle M. 4 Convolutional Neural Networks for Sentence Classification Paper Summary
Mar 15 Victor Stoev, Alex Florian, Deep Morjaria, Alessandra Iaboni, Amar Bhalla, Zach Poole, Thomas Lu, Hui Zhang 5 Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm Paper Summary
Mar 15 Kecheng Li, Lisi Pan, Yanting Liu, Tangxinxin Yao, Jingyue Huang, Ming Fan, Mingguang Liu, Xiaohan Wang 6 A New Method of Region Embedding for Text Classification Paper Summary
Mar 20 Yufeng Yue, Shanzi Wang, Yumeng Li, Yuyang Bao, Yun Shi, Wan Feng Cai, Ki Beom Lee, Qian Xiang 7 Evolutionary Generative Adversarial Networks Paper Summary
Mar 20 Wenling Zhang, Cong Jiang, Ziwei Song, Zhaoshan Ye 8 XGBoost: A Scalable Tree Boosting System Paper Summary
Mar 22 Alice Wang, Robert Huang, Yufeng Wang, Renato Ferreira, Beini Fan, Xiaoni Lang, Xukun Liu, Handi Gao; 9 Saliency-based Sequential Image Attention with Multiset Prediction Paper Summary
Mar 22 Rosie Zou, Ameer Dharamshi , Glen Chalatov, Xinkai Wei 10 Image Question Answering using Convolutional Neural Network with Dynamic Parameter Prediction Paper Summary
Mar 27 Abhijeet Hara, Alvin Chow, Jerry Hu, Daniel Pang, Pranav Shankar 11 Learning Combinatorial Optimization Algorithms over Graphs Paper
Mar 27 Kudzai Bishi, Ji Hoo Lee, Nanabena Quayson, Tharmini Velauthapillai 12 A Knowledge-Grounded Neural Conversation Model Paper Summary
Mar 29 Siqi Chen, Yi Shan, Yuliang Xu, Jianxing Zhang, Weifeng Liang, Yao Xiao, Jiajia Yin 13 Dynamic Routing Between Capsules Paper
Mar 29 Ammar Mehvee, Chen Yuan, Angelica Amores, Cheryl Yang, Alaric Chow, Yoon Soo Shin, Karan Mehta , Melody Tam 14 Bag of Tricks for Efficient Text Classification Paper Summary
Apr 3 Qici Tan, Qi Mai, Ziheng Chu, Minghao Lu 15 ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks Paper
Apr 3 Haochen, Yang, Patrick, Selina, Sigeng, Angel 16 Deep Visual-Semantic Alignments for Generating Image Descriptions

Paper