stat441w18

From statwiki
Revision as of 21:31, 5 March 2018 by Ashchow (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Your feedback on presentations

Paper presentation

Date Name Paper number Title Link to the paper Link to the summary
Feb 15 (example) Ri Wang Sequence to sequence learning with neural networks. Paper Summary
Mar 8 1
Mar 8 2
Mar 13 Faith Lee, Shiwei Gong, Jacob Lisulov 3 Random Features for Large Scale Kernel Machines https://people.eecs.berkeley.edu/~brecht/papers/07.rah.rec.nips.pdf
Mar 13 Zekai S., Yitian W., Hamza M., Cameron M., Benjamin S., Xiowen S., Pavle M. 4 Convolutional Neural Networks for Sentence Classification Paper
Mar 15 Victor Stoev, Alex Florian, Deep Morjaria, Alessandra Iaboni, Amar Bhalla, Zach Poole, Thomas Lu, Wendy Zhang 5 Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm Paper
Mar 15 Kecheng Li, Lisi Pan, Yanting Liu, Tangxinxin Yao, Jingyue Huang, Ming Fan, Mingguang Liu, Xiaohan Wang 6 A New Method of Region Embedding for Text Classification Paper
Mar 20 Yufeng Yue, Shanzi Wang, Yumeng Li, Yuyang Bao, Yun Shi, Wan Feng Cai, Ki Beom Lee, Qian Xiang 7
Mar 20 Wenling Zhang, Cong Jiang, Ziwei Song, Zhaoshan Ye 8 XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Paper
Mar 22 Alice Wang, Robert Huang, Yufeng Wang, Renato Ferreira, Beini Fan, Xiaoni Lang, Xukun Liu, Handi Gao; 9
Mar 22 Rosie Zou, Ameer Dharamshi , Glen Chalatov, Xinkai Wei 10 Image Question Answering using Convolutional Neural Network with Dynamic Parameter Prediction Paper
Mar 27 Abhijeet Hara, Alvin Chow, Jerry Hu, Daniel Pang, Pranav Shankar 11
Mar 27 Kudzai Bishi, Ji Hoo Lee, Nanabena Quayson, Tharmini Velauthapillai 12
Mar 29 Siqi Chen, Yi Shan, Yuliang Xu, Jianxing Zhang, Weifeng Liang, Yao Xiao, Jiajia Yin 13 Dynamic Routing Between Capsules Paper
Mar 29 Ammar Mehvee, Chen Yuan, Angelica Amores, Cheryl Yang, Alaric Chow, Brian Shin, Karan Mehta , Melody Tam 14 Bag of Tricks for Efficient Text Classification Paper [[1]]
Apr 3 Qici Tan, Qi Mai, Ziheng Chu, Minghao Lu 15 ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks Paper
Apr 3 Haochen, Yang, Patrick, Selina, Sigeng, Angel 16