Difference between revisions of "stat441F18"

From statwiki
Jump to: navigation, search
(Paper presentation)
(Paper presentation)
Line 43: Line 43:
 
[https://wiki.math.uwaterloo.ca/statwiki/index.php?title=stat841F18/ Summary]
 
[https://wiki.math.uwaterloo.ca/statwiki/index.php?title=stat841F18/ Summary]
 
|-
 
|-
|NOv 20 ||  Kristi Brewster, Isaac McLellan, Ahmad Nayar Hassan, Marina Medhat Rassmi Melek, Brendan Ross, Jon Barenboim, Junqiao Lin, James Bootsma || 5|| A Neural Representation of Sketch Drawings || [https://arxiv.org/pdf/1704.03477.pdf Paper]  || [https://wiki.math.uwaterloo.ca/statwiki/index.php?title=Summary_-_A_Neural_Representation_of_Sketch_Drawings Paper] ||
+
|NOv 20 ||  Kristi Brewster, Isaac McLellan, Ahmad Nayar Hassan, Marina Medhat Rassmi Melek, Brendan Ross, Jon Barenboim, Junqiao Lin, James Bootsma || 5|| A Neural Representation of Sketch Drawings || [https://arxiv.org/pdf/1704.03477.pdf Paper]  || [https://wiki.math.uwaterloo.ca/statwiki/index.php?title=Summary_-_A_Neural_Representation_of_Sketch_Drawings Summary] ||
 
|-
 
|-
 
|Nov 20 || Maya(Mahdiyeh) Bayati, Saber Malekmohammadi, Vincent Loung || 6|| Convolutional Neural Networks for Sentence Classification || [https://arxiv.org/pdf/1408.5882.pdf paper] ||  [https://wiki.math.uwaterloo.ca/statwiki/index.php?title=Convolutional_Neural_Networks_for_Sentence_Classi%EF%AC%81cation summary]||  
 
|Nov 20 || Maya(Mahdiyeh) Bayati, Saber Malekmohammadi, Vincent Loung || 6|| Convolutional Neural Networks for Sentence Classification || [https://arxiv.org/pdf/1408.5882.pdf paper] ||  [https://wiki.math.uwaterloo.ca/statwiki/index.php?title=Convolutional_Neural_Networks_for_Sentence_Classi%EF%AC%81cation summary]||  

Revision as of 23:41, 13 November 2018


Project Proposal

Your feedback on presentations


Record your contributions here [1]

Use the following notations:

P: You have written a summary/critique on the paper.

T: You had a technical contribution on a paper (excluding the paper that you present).

E: You had an editorial contribution on a paper (excluding the paper that you present).Paper presentation

Date Name Paper number Title Link to the paper Link to the summary
Feb 15 (example) Ri Wang Sequence to sequence learning with neural networks. Paper Summary
Nov 13 Jason Schneider, Jordyn Walton, Zahraa Abbas, Andrew Na 1 Memory-Based Parameter Adaptation Paper Summary
Nov 13 Sai Praneeth M, Xudong Peng, Alice Li, Shahrzad Hosseini Vajargah 2 Going Deeper with Convolutions Paper Summary
NOv 15 Yan Yu Chen, Qisi Deng, Hengxin Li, Bochao Zhang 3 Topic Compositional Neural Language Model paper

Summary

Nov 15 Zhaoran Hou, Pei Wei Wang, Chi Zhang, Yiming Li, Daoyi Chen, Ying Chi 4 Extreme Learning Machine for regression and Multi-class Classification Paper

Summary

NOv 20 Kristi Brewster, Isaac McLellan, Ahmad Nayar Hassan, Marina Medhat Rassmi Melek, Brendan Ross, Jon Barenboim, Junqiao Lin, James Bootsma 5 A Neural Representation of Sketch Drawings Paper Summary
Nov 20 Maya(Mahdiyeh) Bayati, Saber Malekmohammadi, Vincent Loung 6 Convolutional Neural Networks for Sentence Classification paper summary
NOv 22 Qingxi Huo, Yanmin Yang, Jiaqi Wang, Yuanjing Cai, Colin Stranc, Philomène Bobichon, Aditya Maheshwari, Zepeng An 7 Robust Probabilistic Modeling with Bayesian Data Reweighting Paper
Nov 22 Hanzhen Yang, Jing Pu Sun, Ganyuan Xuan, Yu Su, Jiacheng Weng, Keqi Li, Yi Qian, Bomeng Liu 8 Deep Residual Learning for Image Recognition Paper Summary
NOv 27 Mitchell Snaith 9 You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection, V1 -> V3 Paper
Nov 27 Qi Chu, Gloria Huang, Dylan Sang, Amanda Lam, Yan Jiao, Shuyue Wang, Yutong Wu, Shikun Cui 10 tba
NOv 29 Jameson Ngo, Amy Xu, Aden Grant, Yu Hao Wang, Andrew McMurry, Baizhi Song, Yongqi Dong 11 Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks Paper
Nov 29 Qianying Zhao, Hui Huang, Lingyun Yi, Jiayue Zhang, Siao Chen, Rongrong Su, Gezhou Zhang, Meiyu Zhou 12
Nov 28 Hudson Ash, Stephen Kingston, Richard Zhang, Alexandre Xiao, Ziqiu Zhu 13 Unsupervised Learning of Optical Flow via Brightness Constancy and Motion Smoothness Paper
Nov 21 Frank Jiang, Yuan Zhang, Jerry Hu 14 Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality Paper
Nov 21 Yu Xuan Lee, Tsen Yee Heng 15 Gradient Episodic Memory for Continual Learning Paper
Makeup