Difference between revisions of "stat441F18"

From statwiki
Jump to: navigation, search
Line 45: Line 45:
 
|Makeup || Hudson Ash, Stephen Kingston, Richard Zhang, Alexandre Xiao, Ziqiu Zhu  || ||  ||  ||
 
|Makeup || Hudson Ash, Stephen Kingston, Richard Zhang, Alexandre Xiao, Ziqiu Zhu  || ||  ||  ||
 
|-
 
|-
|Makeup ||   || ||  ||  ||
+
|Makeup || Frank Jiang, Yuan Zhang, Jerry Hu  || ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
|Makeup ||  || ||  ||  ||
 
|Makeup ||  || ||  ||  ||
 
|-
 
|-
 
|Makeup ||  || ||  ||  ||
 
|Makeup ||  || ||  ||  ||

Revision as of 13:26, 6 November 2018


Project Proposal

Your feedback on presentations

Paper presentation

Date Name Paper number Title Link to the paper Link to the summary
Feb 15 (example) Ri Wang Sequence to sequence learning with neural networks. Paper Summary
Nov 13 Jason Schneider, Jordyn Walton, Zahraa Abbas, Andrew Na 1 Memory-Based Parameter Adaptation Paper Summary
Nov 13 Sai Praneeth M, Xudong Peng, Alice Li, Shahrzad Hosseini Vajargah 2 Going Deeper with Convolutions Paper Summary
NOv 15 Yan Yu Chen, Qisi Deng, Hengxin Li, Bochao Zhang 3 Topic Compositional Neural Language Model paper
Nov 15 Zhaoran Hou, Pei Wei Wang, Chi Zhang, Yiming Li, Daoyi Chen, Ying Chi 4 Extreme Learning Machine for regression and Multi-class Classification [1]
NOv 20 Kristi Brewster, Isaac McLellan, Ahmad Nayar Hassan, Marina Medhat Rassmi Melek, Brendan Ross, Jon Barenboim, Junqiao Lin, James Bootsma 5 A Neural Representation of Sketch Drawings
Nov 20 Maya(Mahdiyeh) Bayati, Saber Malekmohammadi, Vincent Loung 6 Convolutional Neural Networks for Sentence Classification paper
NOv 22 Qingxi Huo, Yanmin Yang, Jiaqi Wang, Yuanjing Cai, Colin Stranc, Philomène Bobichon, Aditya Maheshwari, Zepeng An 7 Robust Probabilistic Modeling with Bayesian Data Reweighting Paper
Nov 22 Hanzhen Yang, Jing Pu Sun, Ganyuan Xuan, Yu Su, Jiacheng Weng, Keqi Li, Yi Qian, Bomeng Liu 8 Deep Residual Learning for Image Recognition Paper
NOv 27 Mitchell Snaith 9 You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection, V1 -> V3 Paper
Nov 27 Qi Chu, Gloria Huang, Dylan Sang, Amanda Lam, Yan Jiao, Shuyue Wang, Yutong Wu, Shikun Cui 10 tba
NOv 29 Jameson Ngo, Amy Xu, Aden Grant, Yu Hao Wang, Andrew McMurry, Baizhi Song 11 TBA
Nov 29 Qianying Zhao, Hui Huang, Lingyun Yi, Jiayue Zhang, Siao Chen, Rongrong Su, Gezhou Zhang, Meiyu Zhou 12
Makeup Hudson Ash, Stephen Kingston, Richard Zhang, Alexandre Xiao, Ziqiu Zhu
Makeup Frank Jiang, Yuan Zhang, Jerry Hu
Makeup
Makeup