Difference between revisions of "signupformStat341F11"

From statwiki
Jump to: navigation, search
Line 35: Line 35:
 
|Nov 3  || Samson Hu            || Naresh Jugurnauth  
 
|Nov 3  || Samson Hu            || Naresh Jugurnauth  
 
|-
 
|-
|Nov 8  || Patrick Dornian      || Jacob Merkel    || Abdi Kahiye
+
|Nov 8  || Patrick Dornian      || Jacob Merkel    || Abdullahi Kahiye
 
|-
 
|-
 
|Nov 10 || Zhao Jin              || Qianyi Huang
 
|Nov 10 || Zhao Jin              || Qianyi Huang

Revision as of 22:34, 1 November 2011

Date Name (1) Name (2)
Sep 20 acodd
Sep 22 Samantha Rahman
Sep 27 Pu Zhao
Sep 29 Adam Prins
Oct 4 Zhou Xiaojie
Oct 6 Joel Smith
Oct 11 Choi Chek Hin
Oct 13 Matthew Tacchino
Oct 18 Yin Jie Xu Tim Dresser
Oct 20 No lecture
Oct 25 Valentin Cardinale Sui Liang Pierre Baudron
Oct 27 George Li Chang Mog Lee
Nov 1 Marie-Sarah Lacharité Lichen Jia
Nov 3 Samson Hu Naresh Jugurnauth
Nov 8 Patrick Dornian Jacob Merkel Abdullahi Kahiye
Nov 10 Zhao Jin Qianyi Huang
Nov 15 Lindsay Millard Fred Zhao
Nov 17 Hong HUANG Xin Yao
Nov 22 Karen Mok Yuyan Lin
Nov 24 Qingwei Ding Brendan Briggs
Nov 29 Han Li Fangzhou Li
Dec 1 Soo Ah Jung James Sandham