Difference between revisions of "f14Stat842EditorSignUp"

From statwiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
|width="200pt"|Name (2)
 
|width="200pt"|Name (2)
 
|width="200pt"|Name (3)
 
|width="200pt"|Name (3)
 +
|width="200pt"|Name (4)
 
|-
 
|-
 
|Sep 10 ||Ershad Banijamali  ||Ehsan Ganjidoost ||
 
|Sep 10 ||Ershad Banijamali  ||Ehsan Ganjidoost ||
Line 28: Line 29:
 
|Oct 13 ||  ||  ||  
 
|Oct 13 ||  ||  ||  
 
|-
 
|-
|Oct 15 || Mengyin (Joy) Wang ||  Tian You  || Daniel Loiko
+
|Oct 15 || Mengyin (Joy) Wang ||  Tian You  || Daniel Loiko  
 
|-
 
|-
 
|Oct 20 || Hanlu Yang || Cynthia McLauchlan || Darwin Leung
 
|Oct 20 || Hanlu Yang || Cynthia McLauchlan || Darwin Leung
Line 34: Line 35:
 
|Oct 22 || Zhaochen Dong || Chenghao Yang || Greta Cutulenco
 
|Oct 22 || Zhaochen Dong || Chenghao Yang || Greta Cutulenco
 
|-
 
|-
|Oct 27 || Bairen Yi || Jingyu Zhao || Jimmy Si Cheng
+
|Oct 27 || Bairen Yi || Jingyu Zhao || Jimmy Si Cheng || Faizan Ahmed
 
|-
 
|-
 
|Oct 29 || Jessica Jamieson || Jian Jiao || Anthony Caterini
 
|Oct 29 || Jessica Jamieson || Jian Jiao || Anthony Caterini

Revision as of 11:46, 27 October 2014

Date Name (1) Name (2) Name (3) Name (4)
Sep 10 Ershad Banijamali Ehsan Ganjidoost
Sep 15 Matt Kielo Thomas Miller
Sep 17 Jonathan Yeung Stephen Van Helden
Sep 22 Zhiqiang (John) Liu Jeffrey Negrea
Sep 24 yun(eric)long leiguang chen
Sep 29 Ershad Banijamali Ehsan Ganjidoost
Oct 01 Daniel Groot Massey Cashore
Oct 06 Joanne Lau Yu Ou Dani Qiao
Oct 08 Rania Ibrahim Ahmed Elbagoury
Oct 13
Oct 15 Mengyin (Joy) Wang Tian You Daniel Loiko
Oct 20 Hanlu Yang Cynthia McLauchlan Darwin Leung
Oct 22 Zhaochen Dong Chenghao Yang Greta Cutulenco
Oct 27 Bairen Yi Jingyu Zhao Jimmy Si Cheng Faizan Ahmed
Oct 29 Jessica Jamieson Jian Jiao Anthony Caterini
Nov 03 Nicolette Askew Xin Ning Norman Masanga
Nov 05 Jinchao Lin Zhengxi Tao Yun Long
Nov 10 Clémence Forin Tse-Chi (Jeremy) Wang Leiguang Chen