Difference between revisions of "f14Stat842EditorSignUp"

From statwiki
Jump to: navigation, search
Line 40: Line 40:
 
|Nov 03 || Nicolette Askew || Xin Ning ||
 
|Nov 03 || Nicolette Askew || Xin Ning ||
 
|-
 
|-
|Nov 05 || Jinchao Lin || ||
+
|Nov 05 || Jinchao Lin || Zhengxi Tao ||
 
|-
 
|-
 
|Nov 10 || Clémence Forin ||  ||
 
|Nov 10 || Clémence Forin ||  ||

Revision as of 14:52, 24 September 2014

Date Name (1) Name (2) Name (3)
Sep 10 Ershad Banijamali Ehsan Ganjidoost
Sep 15 Matt Kielo Thomas Miller
Sep 17 Jonathan Yeung Stephen Van Helden
Sep 22 Zhiqiang (John) Liu Jeffrey Negrea
Sep 24 yun(eric)long leiguang chen
Sep 29 Ershad Banijamali Ehsan Ganjidoost
Oct 01 Daniel Groot Massey Cashore
Oct 06 Joanne Lau Yu Ou Dani Qiao
Oct 08 Rania Ibrahim Ahmed Elbagoury
Oct 13 Greta Cutulenco Daniel Loiko
Oct 15 Mengyin (Joy) Wang Tian You
Oct 20 Hanlu Yang Cynthia McLauchlan
Oct 22 Zhaochen Dong Chenghao Yang
Oct 27 Bairen Yi Jingyu Zhao
Oct 29 Jessica Jamieson Jian Jiao
Nov 03 Nicolette Askew Xin Ning
Nov 05 Jinchao Lin Zhengxi Tao
Nov 10 Clémence Forin