Difference between revisions of "f14Stat842EditorSignUp"

From statwiki
Jump to: navigation, search
Line 39: Line 39:
 
|Oct 29 || Jessica Jamieson || Jian Jiao || Anthony Caterini  
 
|Oct 29 || Jessica Jamieson || Jian Jiao || Anthony Caterini  
 
|-
 
|-
|Nov 03 || Nicolette Askew || Xin Ning || Norman Masanga || Faizan Ahmed
+
|Nov 03 || Nicolette Askew || Xin Ning || Norman Masanga  
 
|-
 
|-
 
|Nov 05 || Jinchao Lin || Zhengxi Tao || Yun Long
 
|Nov 05 || Jinchao Lin || Zhengxi Tao || Yun Long
Line 45: Line 45:
 
|Nov 10 || Clémence Forin || Tse-Chi (Jeremy) Wang || Leiguang Chen
 
|Nov 10 || Clémence Forin || Tse-Chi (Jeremy) Wang || Leiguang Chen
 
|-
 
|-
|Makeup Class || Boyuan Li || ||
+
|Makeup Class || Boyuan Li || Faizan Ahmed ||

Revision as of 10:52, 3 November 2014

Date Name (1) Name (2) Name (3) Name (4)
Sep 10 Ershad Banijamali Ehsan Ganjidoost
Sep 15 Matt Kielo Thomas Miller
Sep 17 Jonathan Yeung Stephen Van Helden
Sep 22 Zhiqiang (John) Liu Jeffrey Negrea
Sep 24 yun(eric)long leiguang chen
Sep 29 Ershad Banijamali Ehsan Ganjidoost
Oct 01 Daniel Groot Massey Cashore
Oct 06 Joanne Lau Yu Ou Dani Qiao
Oct 08 Rania Ibrahim Ahmed Elbagoury
Oct 13
Oct 15 Mengyin (Joy) Wang Tian You Daniel Loiko
Oct 20 Hanlu Yang Cynthia McLauchlan Darwin Leung
Oct 22 Zhaochen Dong Chenghao Yang Greta Cutulenco
Oct 27 Bairen Yi Jingyu Zhao Jimmy Si Cheng
Oct 29 Jessica Jamieson Jian Jiao Anthony Caterini
Nov 03 Nicolette Askew Xin Ning Norman Masanga
Nov 05 Jinchao Lin Zhengxi Tao Yun Long
Nov 10 Clémence Forin Tse-Chi (Jeremy) Wang Leiguang Chen
Makeup Class Boyuan Li Faizan Ahmed